מדריך שימוש בתכנת FreePBX

ע"י שימוש בתכנת FreePBX ניתן לנהל ולבצע את רוב תהליכי העבודה של אסטריסק, ללא כניסה לקבצי קוד עצמם. לאחר ביצוע התקנה ראשונית יש להגדיר את הגדרות החשבון אותם קיבלת מאיתנו בזמן הרישום. הגדרות אלו יאפשרו קבלת שיחות אשר חויגו למספר כלשהו, והוצאת שיחות לכל יעד.

תאור תהליך ההתקנה המובא בהמשך מיועד לגירסת תכנה FreePBX 2.1.3, בד"כ ניתן להשתמש באותו התהליך גם לגרסאות אחרות

Reference Information

Main Project Pages:
FreePBX – http://www.freepbx.org
Help / Support:
FreePBX support page
FreePBX Forum 

Setup Guides:
VoIP-info.org Wiki
Configuring the Asterisk PBX using the FreePBX interface
This guide assumes that you have installed FreePBX using either the FreePBX package or a method of your choice. This guide also assumes that the FreePBX install steps were completed properly and that you have administrative access to the FreePBX administration interface.

We recommend that you read each step through in its entirety before performing the action indicated in the step.

STEP 1 – Trunk Configuration
In the context of this guide a trunk is used to route calls between your Asterisk PBX and your desired VSP(Voice Service Provider), in this case IsraelNumber. In this section we will configure a SIP trunk.

>> Login to FreePBX administrative interface

>> Click on Setup in top right of page

>> Click on Trunks in left side navigation

>> Click Add SIP Trunk in middle of page

>> Scroll to Outgoing Settings and enter IsraelNumber into Trunk Name field

>> Copy and paste the following into the PEER Details field:


context=from-pstn
fromdomain=call.israelnumber.com
fromuser=YourUserName
host=call.israelnumber.com
insecure=very
secret=YourPassword
type=peer
username=YourUserName


Where YourUserName and YourPassword were given to you by IsraelNumber at time of registration. Optionally you may change YourPassword in your preferences.

>> Scroll down to Registration

>> Enter your registration string in this format:


YourUserName:YourPassword@call.israelnumber.com/YourUserName


Where YourUserName and YourPassword were given to you by IsraelNumber at time of registration. Optionally you may change YourPassword in your preferences.

>> Click on Submit Changes to add your new SIP trunk to your Asterisk server

>> Click on the red bar at the top of the screen to apply the changes you just made

>> Now you will want to edit your sip.conf file and enter, or modify, the following lines:


context=from-pstn
srvlookup=yes


If using FreePBX you will need to log in to your server and edit the /etc/asterisk/sip.conf file manually, usually with an editor such as Putty / Nano or such.

STEP 2 – Outbound Route Configuration
An outbound route sends calls which are dialed in a certain pattern to your provider, IsraelNumber.

>> Click on Outbound Routes to configure your Asterisk box to send calls to IsraelNumber.

>> Enter to-IsraelNumber into Route Name field

>> Scroll to Trunk Sequence and select the SIP/IsraelNumber trunk from the drop down list

>> Click on Submit Changes to add your new route to your Asterisk server

>> Click on the red bar at the top of the screen to apply the changes you just made

STEP 3 – Extension Configuration
An extension is an account on your Asterisk PBX which provides an account number which another device (software or hardware) can connect to in order to make and receive calls. There are a few types of extensions, here we will create a SIP extension.

If you have already configured an extension then you may skip this step. Then in the next step (Inbound Route Configuration) you may use your pre-configured extension.

>> Click on Extensions to add a new extension which will connect to your Asterisk server

>> Choose SIP as the extension type

>> Enter 1000 for the extension number

>> For now we will use a generic identifier for this extension. Enter First Extension for the Display Name field. Later you may enter a unique identifier of your choice

>> Enter your desired password in the Secret field. You will use this password when configuring your desired UA later in order to connect to your Asterisk PBX

>> Click on Submit Changes to add your new extension to your Asterisk server

>> Click on the red bar at the top of the screen to apply the changes you just made

STEP 4 – Inbound Route Configuration
In this section we are going to setup an inbound route which will handle incoming calls on ANY number, and route those calls to an extension (1000).

If you have already configured an extension then you may substitute your pre-configured extension for point 4 below.

>> Click on Inbound Routes to configure the routing of calls to your IsraelNumber account

>> If there isn't a default inbound route called any DID / any CID then click on Add Incoming Route. Make sure leave the DID NumberCaller ID Number and Zaptel channel blank in order to match any incoming call. This is useful if you wish to receive all calls

>> Scroll down to Set Destination

>> Choose First Extension (1000) from the Core dropdown box

>> Click on Submit Changes to add your new inbound route to your Asterisk server

>> Click on the red bar at the top of the screen to apply the changes you just made

STEP 5 – Configure and test device

>> Choose your desired device.

>> Use the IP address or hostname for your Asterisk box along with 1000 (the extension created earlier) and password for the 1000 extension to connect to your Asterisk box

>> Next you will want to try placing test calls to and from your Asterisk PBX using the device currently connected to your newly created extension (1000).

STEP 6 – Placing Test Calls

>> View our FAQ, "What are the needed dialing rules when calling Israel, USA or other countries?"

>> Try calling IsraelNumber's main phone number at 03.9707000 (should be dialed as 039707000).